GDPR OCH VETERINÄR ELMÉR

 För Veterinär Elmér är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

För att kunna fullgöra Veterinär Elmérs rättsliga förpliktelser behandlar vi följande personuppgifter:

  • Djurägarens namn
  • Djurägarens personnummer
  • Djurägarens kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Betalningshistorik
  • Betalningsformation
  • Datum, tidpunkt för behandlingen m.m. samt eventuella fel/klagomål

Dessa uppgifter behandlas för att Veterinär Elmér ska kunna uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. journalföring, anmälningsplikt, redovisning och bokföring).

Den lagliga grunden för denna behandling är att insamlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag. Lagringsperiod följer i dessa fall svensk lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

– Laboratorier i de fall vi sänder prover tagna på ditt djur för analys på externt laboratorium
– Försäkringsbolag vid direktregleringar
– Privatpraktiserande veterinärer, djurkliniker eller djursjukhus som remitterat ditt djur till oss eller som vi remitterat ditt djur till

Vi delar även dina personuppgifter med vissa myndigheter och företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter (Jordbruksverket, Skatteverket, polisen eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
  • Apotek
  • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år, journaluppgifter behöver sparas i 5 år medan uppgifter om betalningsinformation kan raderas inom någon vecka efter att köpet är genomfört.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Skicka din begäran till Tina Olsson Elmér, adress Dalbyveterinären.

Cookies

Om du besöker vår sida kommer det att sättas en tillfällig cookie för att kontrollrea att din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personliga data och försvinner när du stänger din webbläsare.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se